Flytthjälp Pris

- 1 rok ca 2-3 timmar

- 2 rok ca 4-5 timmar

- 3 rok ca 5-7 timmar

- 4 rok ca 7-9 timmar

- Villa max 90 kvm ca 6
timmar.

- Villa max 150 kvm ca 9 timmar

Detta under förutsättning att det är normalmöblerat och att det är max 1-a våningen på en av adresserna eller medelstor hiss ; (4 pers eller mer). Pris efter rut-avdrag.

Förare + flyttbil                                              500 kr/tim

2 man + flyttbil                                                550 kr/tim

3 man + flyttbil                                                750 kr/tim

   

Extra Man                                                        350 kr/tim

   

Piano flytt från                                                1000 kr/tim

 

_____        FAST PRIS:__                _

VID FAST PRIS INGÅR ALLT SÅ SOM:

Moms och rut-avdrag

Transport hela vägen

Bärhjälp 1 till 3 personer

Försäkring för din säkerhet

Säkrad av Gods på bästa sätt

1rok 10 - 20kbm 3500kr
2rok 21 - 30kbm 4500kr
3rok 31 - 40kbm 6000kr
4rok  41kbm PLUS  7500kr
Hus & Villa  10000kr
 

PIANO FLYTT 2000KR EXTRA

LÅNGDISTANS FLYTT & GODSTRANSPORT I HELA SVERIGE  FRÅN 15000KR

BETALNING SÄTT

MED KORT

GRATIS OFFERT

BOHAG 2012
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING
FÖR KONSUMENT
Fastställda efter överenskommelse mellan Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges
Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan.
1. Tillämplighet
Dessa bestämmelser skall tillämpas på uppdrag om flyttning av bohag
inom Sverige som beställs av en konsument huvudsakligen för
enskilt ändamål.
Konsumenten benämns i dessa bestämmelser beställaren. Den
som åtar sig uppdraget benämns transportören.
Transportören är ansvarig enligt dessa bestämmelser för hela
uppdraget även om någon annan på transportörens uppdrag
genomför hela eller delar av flyttuppdraget.
Fraktas fordonet som utför flyttningen under någon del av transporten
med annat transportmedel såsom fartyg, järnväg eller flyg,
skall transportören ändå ansvara enligt dessa bestämmelser under
hela transporten. Om skadan, förlusten, minskningen eller dröjsmålet
beror på händelse som bara kan inträffa under sådan befordran
(t ex hårt väder, urspårning, växelfel) och inte beror på underlåtenhet,
eller har orsakats av åtgärd från transportören skall dock
transportören ansvara gentemot beställaren enligt de tvingande
lagregler som gäller för det aktuella transportmedlet. Detta förutsatt
att beställaren känt till att hela eller delar av transporten skulle komma
att utföras med annat transportmedel än motorfordon och har
informerats om de särskilda risker bruk av det andra transportmedlet
innebär.
2. Flyttuppdragets omfattning
Uppdraget omfattar transport av bohag från en avtalad avsändaradress
till en avtalad mottagaradress inklusive lastning/lossning på
respektive plats. Uppdragets närmare omfattning framgår av kontraktet,
av vilket beställaren skall tillställas ett exemplar snarast efter
beställning, dock senast då uppdraget påbörjas.
Uppdraget skall anses påbörjat när transportören får tillgång till
bohaget för packning eller om packning inte ingår i avtalet när förflyttningen
av bohaget börjar. Uppdraget skall anses avslutat när
bohaget har packats upp eller om packning inte ingår i avtalet, lossats
på mottagaradressen.
Uppdraget kan även omfatta tillfällig magasinering, dock högst
femton dagar, om den ombesörjs av transportören som ett led i
flyttuppdragets utförande. Om uppdraget huvudsakligen rör magasinering
eller lagring gäller särskilda bestämmelser.
Om inte annat särskilt har avtalats omfattar uppdraget inte:
a.avtagning och påläggning av fast golvbeläggning
b.från- eller tillkoppling av fast belysningsarmatur
c.nedtagning och uppsättning av inredningsdetaljer som fasta
hyllor, gardiner, draperier, tavlor, speglar eller installationer
som radio- och TV-antenner med tillhörande ledningar,
d.transport av värdesaker som pengar, bankböcker, värdepapper,
föremål av ädla metaller, smycken eller därmed jämförliga
värdesaker;
e.transport av föremål som kan vålla skada på person eller
egendom såsom brandfarliga, explosiva, frätande eller illaluktande
ämnen, vapen och ammunition mm,
f. transport av vin och sprit till den del värdet av de alkoholhaltiga
dryckerna överstiger 5.000 kronor,
g.transport av levande djur och växter,
h.tömning av vattensäng,
i. flyttstädning,
j. temperaturkänsligt gods, om inte parterna avtalat om sådan
transport
3. Transportörens skyldigheter
Transportören skall utföra uppdraget på ett fackmässigt sätt och
med tillbörlig omsorg vårda beställarens flyttgods och övrig egendom.
Transportören skall också med tillbörlig omsorg ta tillvara beställarens
intressen och samråda med beställaren i den utsträckning
som det behövs och är möjligt.
Om det har avtalats att beställaren själv skall packa bohaget bör
transportören ge beställaren råd och anvisningar så att skador kan
undvikas. Beställaren ansvarar dock för alla skador som kan anses
bero på brister i packningen som han själv utfört.
Transportören skall ge beställaren vägledning vid lämnandet av
uppgifter som har betydelse för uppdraget. Om beställaren har gjort
upp en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt
punkt 4, stycke 4, skall transportören kontrollera mot förteckningen
när uppdraget påbörjas och när det slutförs.
Har beställaren själv ombesörjt packning, gäller transportörens kontroll
endast dessa kollin och synligt flyttgods.
4. Beställarens upplysningsskyldighet
Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets
utförande. Har uppdraget föregåtts av besiktning är beställaren
dock inte skyldig att lämna sådan information som transportören bort
inhämta vid besiktningen.
Information enligt ovan kan avse:
- omfattningen av bohaget, boyta och biutrymmen på avsändaroch
mottagaradresserna
- tillfart och förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga
vid avsändar- och mottagaradress,
- särskilt tunga och utrymmeskrävande föremål, t. ex. piano och
större skåp,
- föremål eller flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan
skada personer eller transportmateriel, eller
- särskilt värdefulla föremål eller grupp av sådana föremål eller ömtåliga
föremål.
Med särskilt värdefulla föremål avses föremål som kan antas ha ett
högre marknadsvärde än ett halvt prisbasbelopp enligt lag (1962:381)
om allmän försäkring som gällde vid tiden då avtalet ingicks. Med
grupp av föremål förstås grupp av sammanhörande föremål (såsom
servis av glas, porslin, kristall och dylikt, set, serie, musikanläggning
etc).
Om beställaren inte lämnar här angivna upplysningar kan beställaren
själv få svara för skador på flyttgodset, enligt vad som framgår i
punkt 11.
Beställaren bör i eget intresse göra en förteckning över särskilt
värdefulla eller ömtåliga föremål, t. ex. tavlor och antikviteter och ange
ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål.
Om beställaren trots anmodan från transportören inte ger upplysningar
om flyttgods som kan skada sak eller person, och transportören
bedömer att risk för sådan skada föreligger som inte lämpligen kan
avvärjas på annat sätt, har transportören rätt att oskadliggöra flyttgodset
på beställarens bekostnad.
5. Pris och betalning
Transportören skall lämna fast prisuppgift såvida inte annat avtalats.
Mervärdeskatt skall alltid vara inräknad i priset.
Om transportören lämnat ungefärlig prisuppgift för uppdraget får
det ursprungliga priset inte överskridas med mer än femton procent.
Det avtalade fasta eller ungefärliga priset skall anges i avtalet. Om
fast pris inte avtalats, skall principerna för beräkning av priset framgå
av avtalet.
Transportören har rätt till pristillägg om tjänsten fördyras på grund
av omständigheter som är att hänföra till beställaren och som transportören
inte bort förutse när avtalet ingicks. Transportören skall underrätta
beställaren och begära dennes anvisningar omedelbart om
orsak till pristillägg uppstår.
Om inte annat följer av avtalet skall beställaren betala till transportören
genast efter att uppdraget slutförts.
Om transportören har skälig anledning att befara att beställaren inte
fullgör sina skyldigheter enligt avtalet, får transportören begära att
beställaren ställer godtagbar säkerhet eller kvarhålla mot fordran svarande
del av flyttgodset till dess beställaren fullgjort sina förpliktelser
eller ställt säkerhet.
Om beställaren inte betalar i tid har transportören rätt att debitera
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

Zone - Banners

Inventory Zone

Online Direkt

Vi har 160 besökare och inga medlemmar online

 
 

Zone - Text Ads